Algemene Voorwaarden

Artikel 1 

Inleiding  1.1 

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ en ‘jij’ vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf LieverstCoaching bedoeld van 

Diana Lieverst,

Boeier 02 88,

8242 CC  Lelystad.

Kamer van Koophandelnummer 32140876 

Contact via: info@lieverstcoaching.nl

Waar ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’ staat wordt verstaan eenieder die aan mij een opdracht tot uitvoering geeft van werkzaamheden op het gebied van coaching, trainingen, workshops of van online coachings- en trainingsprogramma’s gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, enige overeenkomst van andere aard met mij wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met mij voert. Ook wel genoemd klant, cliënt, deelnemer, opdrachtgever.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door mij schriftelijk is bevestigd. 1.3 Alle betalingen dienen door overschrijving op de door mij aangegeven bankrekening te geschieden. 

1.4 Afspraken met en toezeggingen van (ingehuurde medewerkers door) mij of door mij ingeschakelde derden binden mij niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door mij zijn bevestigd. 

1.5 Je erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan mij, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jou zijn verworpen. Een enkele verwijzing door jou naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door LieverstCoaching met haar klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door jou van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.8 Ik ben uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door mijzelf. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden mij slechts, indien deze door mij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.  

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van jou per e-mail hieraan pas gelijkgesteld indien ik schriftelijk of via e-mail aangeef inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail gestelde. 

Artikel 2 Programma’s LieverstCoaching: Voorwaarden deelname online training  

2.1 De online training ‘Van zorgen voor leerlingen naar zorgen voor jezelf’, de online training ‘Lieverst je lijf als kompas’ of een coach traject (hierna te noemen: training) is bedoeld voor vrouwen, die bijvoorbeeld werkzaam zijn in het onderwijs. 

2.2 In mijn trainingen en coachtrajecten deel ik mijn kennis, inzichten, ervaringen en tips om te zorgen dat je groeit in (zelf)bewustwording en beter afgestemd bent op jezelf. Jij krijgt de handvatten en zorgt dat je de kennis, inzichten en bewustwording die je vergaart gaat omzetten in de praktijk door het geleerde toe te passen in zowel je privéleven als in je professionele beroep. Zelf moet je, naast het volgen van de online training of het coachtraject, tijd reserveren voor de opdrachten om voor jezelf het geleerde helder te krijgen en te integreren in je dagelijkse leven. Ik kan niet garanderen dat jij groeit in (zelf)bewustwording en beter afgestemd raakt op jezelf. Het is afhankelijk van je betrokkenheid bij de training, begeleiding en je deelname in de besloten community groep. Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten krijgt om te zorgen dat je een aantal inspirerende weken/maanden tegemoet gaat. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt afgenomen en de ondersteuning staat beschreven op mijn website, www.lieverstcoaching.nl, www.vanzorgenvoorleerlingennaarzorgenvoorjezelf.nl en/of www.lieverstjelijfalskompas.nl. De eindtermijn van een VIP pakket wordt per mail aan je bekend gemaakt

2.3 De één-op-één coachcalls en coachsessies mag je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen om een nieuwe afspraak in te plannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van de training of het coachtraject plaatsvinde, tenzij wij in gezamenlijk overleg iets anders overeenkomen. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt de één-op-één coachcall en kan het dus niet ingehaald worden. Bij een vervallen gesprek is geen restitutie mogelijk. 

2.4. De training met betrekking tot de live en online contactmomenten zijn binnen de duur van de training. Onder de live en online contactmomenten wordt verstaan bijvoorbeeld een samenkomstdag, een retreat, vipdag, en/of één op één coachcalls. Je hebt levenslang* toegang tot de academie van LieverstCoaching. De online training bevat alle tools door middel van o.a. video’s, werkboeken en leerboeken. En door middel van de community groepen, de coachcalls en coachsessies.  

*levenslang betekent zolang de online tools en de community groepen die we gebruiken bestaan en zolang LieverstCoaching bestaat.  

Artikel 3 Eigen risico  

3.1 Deelname aan een training en/of coachtraject van LieverstCoaching is geheel op eigen risico. 

3.2 Je blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, keuzes en consequenties.  

3.3 Ten aanzien van deelname aan een training en/of coachtraject van LieverstCoaching: bij lichamelijke of geestelijke klachten eerst overleggen met de (huis)arts of je mag deelnemen aan het programma, waarbij vereist is dat toestemming wordt gegeven door deze (huis)arts. Ik kan vervolgens besluiten om alsnog deelname tot een programma niet te verlenen. 

3.4 LieverstCoaching heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dien je contact op te nemen met je huisarts (binnen kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantooruren).

Artikel 4 Prijzen en betaling  

4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website www.lieverstcoaching.nl of www.vanzorgenvoorleerlingennaarzorgenvoorjezelf.nl en/of www.lieverstjelijfalskompas.nl. Op de website staat vermeld of de prijzen in- of exclusief BTW zijn.

4.2 Betaling wordt in één keer voldaan.   

4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om een live of online coachsessie, coach call of contactmoment af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor de coachsessie, coach call of de live (online) contactmomenten, maar de coach call moet wel binnen de duur van de training plaats vinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. 

4.4 Indien je besluit een vooraf afgesproken coachtraject te beëindigen dan ontslaat dit jou niet van je betalingsplicht. Het tussentijds pauzeren van het traject kan alleen met wederzijdse afstemming. in onderlinge afstemming wordt een einddatum afgesproken waarbinnen de sessies hervat dienen te worden voor ze hun geldigheid verliezen.

4.5 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige coachingstrajecten en trainingen. 

4.6 Mocht het zijn dat je door een belangrijke reden niet mee kunt doen aan de training in de afgesproken periode dan kan dit altijd nog bij een latere lancering gedaan worden. Je blijft toegang houden tot de academie. 

4.7 Na veertien (14) dagen na de datum van overeenkomst en na de startdatum van de training, is het niet meer mogelijk om deelname aan de training te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.   

Artikel 5 Gebruik materialen (werkboek, video’s en mailtjes)  

5.1 De teksten van de leerboeken, werkboeken, video’s van de training en de mais en blogs zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.  

5.3 Het is niet toegestaan om de inhoud van deze leerboeken, werkboeken en video’s te verspreiden. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Allereerst zal aan jou worden verzocht het onrechtmatig geplaatste materiaal te verwijderen. Indien dit niet binnen 14 dagen gebeurt, verbeur je een direct opeisbare boete van 10.000 euro. Bij twijfel kan per e-mail toestemming worden gevraagd via: info@lieverstcoaching.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van ‘bron: Diana Lieverst, LieverstCoaching’.  

Artikel 6 Materialen en licenties  

6.1 Ik streef ernaar de materialen toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e- mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.   

Artikel 7 Klachten  

7.1 Mocht je ontevreden zijn over de training of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.  

7.2 Klachten moet je binnen 30 dagen na het volgen van een bepaald trainingsonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.  

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.   

Artikel 8 Aansprakelijkheid  

8.1 Elke handeling die je doet naar aanleiding van de trainingen en coachtrajecten is je eigen verantwoordelijkheid. Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.  

8.2 Je bent zelf aansprakelijk voor de risico’s die voortvloeien uit cybercrime en hacking. 

8.3 Ik span me ervoor in dat ik – voor zover dat in mijn macht ligt- alles zo goed mogelijk zal beveiligen zodat de kans om gehackt te kunnen worden tot een minimum beperkt is. 

Artikel 9 Privacy  

9.1. Ik verzamel en verwerk de volgende gegevens van de klant: 

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of mobiel nummer; 
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder, etc.; 
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, etc.; 
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die de klant wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, etc.; 
 • Andere gegevens die door de klant zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden;  

9.2. Persoonsgegevens worden door mij voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met de klant (zoals het kopen van pakketten, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount); 
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van de producten, diensten, en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van de deelnemers;
 • Het personaliseren van de aan de klant te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten of gebruiksinformatie,  
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden aan de klant. 

9.3. De klant heeft het recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die ik van die persoon verwerk. De klant heeft tevens recht op verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens, beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. De klant kan op ieder moment zijn/haar gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  

9.4. Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De twee rechtsgronden waar ik me op baseer zijn: 

 • Toestemming: indien de klant toestemming heeft verleend, heeft de klant altijd recht deze op een later moment in te trekken. 
 • Overeenkomst: Indien de klant aan mij een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerk ik persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.     

Artikel 10 Overig  

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. 

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.   

Artikel 11 Geschillen  

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement Midden-Nederland.   

Artikel 12 Toepasselijk recht  

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.   

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden  

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip. 

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De gewijzigde versie zal ik ook telkens publiceren op mijn website.